Nachádzate sa tu:

Úvodná stránka Samospráva Hlavná kontrolórka
Hlavná kontrolórka  PDF  Tlač  Email

hlavna_kontrolorka

 

Libuša Sabolová Ing.

 

Pracovný pomer vznikol na základe výberového konania konaného dňa 27.02.2015. 

 

Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

 

Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce. Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.

Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov.

 

Obecné zastupiteľstvo celebrity porn môže odvolať hlavného kontrolóra z funkcie, ak

  • opakovane alebo zvlášť gayporno hrubým spôsobom poruší povinnosti zamestnanca alebo vedúceho zamestnanca,
  • hrubo alebo opakovane zanedbáva celebrity porn povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie a bol na to aspoň raz písomne upozornený obecným zastupiteľstvom, 
  • uvedie nepravdivý údaj v čestnom vyhlásení, alebo v celebrity news údajoch o svojich majetkových pomeroch.
Čítať ďalej...
 


Autorské práva

Copyright © 2017 Šarišské Bohdanovce. Všetky naked celebrities práva vyhradené.
Joomla! je slobodný software Naked Girls šírený pod GNU/GPL licenciou.

Správca obsahu

Obec Šarišské cartoon porn videos Bohdanovce
082 05 Šarišské Bohdanovce 87
tel.: 051 / 778 11 26

Technický prevádzkovateľ

Garbiarska 3, 064 01 hd mobile porn Stará Ľubovňa
tel.: +421 nude celebs 907 992 728